NON-HODGKINS LYMPHOMA FORMULA

  • Size:   0
  • Manufacturer:   Panaxea
  • SKU:   
  • Stock status:   1
Non-Hodgkin lymphoma formula (Herb source)
Basic formula: sheng huang qi , dan shen , huang yao zi, sheng mu li, zhe bei mu , bi hu , mao zhua cao, dang shen, dang gui, gou qi zi,huang jin) DOSAGE 10GM BID
×

Product Details

Shopping Cart

Your cart is currently empty.